Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Lokale Użytkowe, Garaże, Reklamy > Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku
w imieniu Prezydenta Miasta Słupska 
 
przedstawia wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

 

L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

 Ilość zorganizowanych przetargów

Cena wywoławcza czynszu (netto)  m-c [zł] w ostatnim przetargu

Cena czynszu (netto) w trybie bezprzetargowym

1

ul. Wileńska 21 of (wejście od  ul. Wolności)

20,00

Obr. 6

działka nr 349/1

parter (w części oficyny)

III przetargi na najem

300,00

240,00

2

ul. Poniatowskiego 2

36,33

Obr. 6

działka nr 176/2

parter, wejście

z ulicy

III przetargi

na najem

545,00

436,00

3

ul. Poniatowskiego 25 (magazyn)

42,23

Obr. 6

działka nr 1193

budynek jednokondygnacyjny, w ciągu garaży, wejście z ulicy (magazyn)

III przetargi

na najem

423,00

339,00

4

ul. Mickiewicza 45 of (magazyn)

23,47

Obr. 6

działka nr 406/3

parter wejście z ulicy

II przetargi

na najem

235,00

188,00

5

ul. Wileńska 20 (wejście od ul. Wolności)

20,95

Obr. 6

działka nr 342/6

parter wejście z ulicy

II przetargi

na najem

315,00

252,00

6

ul. Staszica 13 (magazyn)

36,22

Obr. 6

działka nr 562/2

I piętro wejście od strony oficyny

II przetargi

na najem

363,00

291,00

 

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym obowiązuje do 31 marca 2018 r.

WNIOSKI PRZYJMOWANE są w siedzibie PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL. J. TUWIMA  4 w SŁUPSKU – POKÓJ NR 4  w godzinach od 7ºº do 15ºº.

Wnioski o wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych ujętych w wykazie mogą składać osoby prawne i osoby fizyczne nie mające zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupsk. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222.

Do wniosku należy dołączyć:

• zaświadczenia : o nie zaleganiu z zapłatą podatków na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca zamieszkania (siedziby),

• oświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień,

aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika,

 Informacje dodatkowe :

1)    Przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję nie podlegającą oprocentowaniu w wysokości 300% czynszu netto przed podpisaniem umowy najmu.

2)    Do kwoty czynszu najmu (netto) naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.

3)    Przyszły najemca lokalu zobowiązany jest do uiszczania zaliczek tytułem opłat niezależnych od właściciela w wysokości określonej każdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynku, wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych      przedstawionych przez zarządce budynku,

4)    Wszelkie prace remontowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania lokalu użytkowego Najemca dokona na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów, zarówno w czasie trwania umowy najmu, jak i po jej ustaniu. Prace remontowe oraz termin ich realizacji określi umowa o remont zawarta między stronami.

5)    Z Najemcą umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego w terminie jednego miesiąca w przypadku, przystąpienia przez Miasto Słupsk do realizacji funkcji w planie miasta określonej dla  terenu na którym usytuowany jest garaż.

6)    Oprócz czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczaniapodatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716  ze zm.), w wysokości wynikających z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Opłat Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku).

Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700 w godzinach od 7ºº do 10ºº lub 12°°-15ºº w siedzibie Administracji Zasobów Gminnych PGM Sp. z o.o - Pl. Zwycięstwa 4 pokój nr 10.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie wycofania z trybu bezprzetargowego lokalu użytkowego bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 87/ZNB/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupskaoraz wzór umowy najmu garażu znajdują się na stronie internetowej PGM  Sp. z o.o.  www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże  i reklamy). 

UWAGA !

Wylicytowana w przetargu cena czynszu (podstawowego) za lokal użytkowy, w którym prowadzona będzie działalność określona w poniższej tabeli zostanie obniżona do wysokości określonej w poniższej tabeli (zgodnie z § 1 ust. 3  zarządzenia Nr 87/ZNB/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska)

 

L.p.

Rodzaj działalności

% obniżenie czynszu podstawowego

1

Stołówki, bary mleczne, jadłodajnie.

95*

2

Restauracje, kawiarnie, mała gastronomia, klubokawiarnie.

70*

3

Produkcja, usługi spożywcze wraz ze sprzedażą (np. Piekarnictwo, cukiernictwo, wędliniarstwo, garmażerka).

70*

4

Księgarnie, antykwariaty, czytelnie, galerie sztuki, stolarstwo, działalność innowacyjna (badawczo – rozwojowa).

70*

5

Działalność o charakterze unikatowym w zakresie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej : brązownictwo, pozłotnictwo, filatelistyka, garncarstwo, gorseciarstwo na miarę, grawernictwo w kamieniu i metalu, introligatorstwo, kowalstwo artystyczne, krawiectwo miarowe, krawiectwo naprawkowe, kuśnierstwo, lutnictwo, magiel, modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo, odlewnictwo artystyczne, renowacja zabytkowych przedmiotów, rzeźba w drewnie, szewstwo – szewstwo naprawkowe, szklarstwo, sztukatorstwo, ślusarstwo, tapicerstwo, witrażownictwo, zegarmistrzostwo, złotnictwo artystyczne, kwiaciarnie, rusznikarstwo, pracownie artystyczne.

80*

 

* Obniżenie czynszu następuje po zawarciu umowy najmu na wniosek najemcy, po dostarczeniu aktualnego wpisu z bazy przedsiębiorców  o prowadzeniu w/w rodzaju działalności oraz złożeniu stosownego oświadczenia.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010