Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Wykaz garaży przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Lokale Użytkowe, Garaże, Reklamy > Wykaz garaży przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Słupsku
w imieniu Prezydenta Miasta Słupska 
 
przedstawia wykaz garaży przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia,

przeznaczenie 

zagospodarowanie

Ilość zrorganizwoanych przetargów na najem

Cena

czynszu (netto)

 [zł]

 Cena czynszu 

w  trybie bezprzetargowym

1

ul. Mickiewicza 7

15,09

Obr. 6

działki nr 523/3,522/6,532/2

w podwórku,

murowany garaż nr 2

 

III przetarg

151,00

121,00

2

ul. Piekiełko 13 (wjazd od ulicy Murarskiej 7)

28,80

Obr. 6

działka nr 596/6

w podwórku,

murowany garaż nr 1

 

III przetarg

288,00

230,00

3

ul. Wileńska 18

14,21

Obr. 6

   działka nr 1818

w podwórku,

murowany garaż nr 4

 

III przetarg

142,00

114,00

4

ul. Niemcewicza 22

10,00

Obr. 6

działka nr 228/1

w kompleksie garaży murowanych, garaż nr 1

 

III przetarg

100,00

80,00

5

ul. Przemysłowej 15

15,00

Obr. 12

działka nr 191/2

w  kompleksie garaży murowanych garaż nr 1

 

III przetarg

150,00

120,00

6

ul. Długosza 2

41,16

Obr. 6

działka nr 796/1

garaż przy ulicy, garaż nr 1

 

III przetarg

412,00

330,00

7

ul. Wolności 14-15

12,95

Obr. 6

działka nr 256/51

w  kompleksie garaży,

murowanych garaż nr 5

 

III przetarg

130,00

104,00

8

ul. Raszyńska 3

23,40

Obr. 12

działka nr 186/149

w  kompleksie garaży, murowanych garaż nr 6

 

III przetarg

234,00

187,00

9

ul. Armii Krajowej 1 a

16,50

Obr. 13

działka nr 189/9

w kompleksie garaży, murowanych garaż nr 4

 

III przetarg

165,00

132,00

10

ul. Niemcewicza 22

9,80

Obr. 6

działka nr 228/1

w kompleksie garaży, murowanych garaż nr 3

 

III przetarg

100,00

80,00

 

Wykaz garaży przeznaczonych do wynajęcia w trybie bezprzetargowym obowiązuje do 28 lutego 2018 r.

WNIOSKI PRZYJMOWANE są w siedzibie PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ UL.TUWIMA  4 w SŁUPSKU –  POKÓJ NR 4  w godzinach od 7ºº do 15ºº.

Wnioski o wynajęcie w trybie bezprzetargowym garaży ujętych w wykazie mogą składać osoby prawne i osoby fizyczne nie mające zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupsk. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222.

 

Do wniosku należy dołączyć :

 • zaświadczenia : o nie zaleganiu z zapłatą podatków na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca zamieszkania (siedziby),

 • oświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień,

 

Informacje dodatkowe :

 1. Przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję nie podlegającą oprocentowaniu w wysokości 300%  czynszu netto przed podpisaniem umowy najmu.

 2. Do kwoty czynszu najmu (netto) naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.

 3. Wszelkie prace remontowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania garażu Najemca dokona na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów, zarówno w czasie trwania umowy najmu, jak i po jej ustaniu.

 4. Z Najemcą umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego w terminie jednego miesiąca w przypadku, przystąpienia przez Miasto Słupsk do realizacji funkcji w planie miasta określonej dla  terenu na którym usytuowany jest garaż.

 5. Oprócz czynszu za najem garażu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczaniapodatku od nieruchomości zgodnie z ustawą  z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716  ze zm.), w wysokości wynikających z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Opłat Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku).

  Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700 w godzinach od 7ºº do 10ºº lub w biurze koordynatora przetargu –  AZG PGM Sp. z o.o - Pl. Zwycięstwa 4 pokój nr 10.

   

  Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 87/ZNB/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska oraz wzór umowy najmu garażu znajdują się na stronie internetowej PGM  Sp. z o.o.  www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże  i reklamy).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010