Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Przetarg ustny ograniczony na najem lokalu użytkowego

Lokale Użytkowe, Garaże, Reklamy > Przetarg ustny ograniczony na najem lokalu użytkowego


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Słupsku
ogłasza w imieniu Prezydenta Miasta Słupska
przetarg ustny ograniczony na najem lokalu użytkowego
z przeznaczeniem do prowadzenia działalności:

restauracja, kawiarnia, mała gastronomia, klubokawiarnia.

 

 

 

 

L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

 

Forma oddania

Cena wywoławcza

czynszu m-c [zł]

 Wadium

[zł]

Postąpienie

o wartości

nie niższej niż [zł]¹

1

ul. Mostnika 7

130,05

(powierzchnia pomieszczeń w poziomie parteru 101,51 m² + pomieszczeń w poziomie piwnic 28,54 m²)

Obr. 13

działka nr 169/4

parter z wejściem od ulicy

I przetarg

na najem

1951,00

1951,00

20,00

  

Przetarg odbędzie się w dniu 05.01.2018 r. o godzinie 14ºº w sali 3 (parter) budynek przy ul. Prusa 6  w Słupsku (w budynku Administracji Wspólnot i Lokali Nr 1 PGM Sp. z o.o.)

Wadium w wysokości 100% ceny wywoławczej czynszu należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Plac Zwycięstwa 4 do dnia 29 grudnia 2017 r. w godzinach : poniedziałek od 8.15 do 13.30 i od 14.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku od 7.15 do 13.30.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupsk. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222.

Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów na przetargu oraz do zawarcia umowy najmu. 

Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się w terminie 21 dni od zawarcia umowy najmu wpłaconego wadium nie zwraca się.

Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.

¹ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Od dnia 14.12.2017 r. do 28.12.2017 r. istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokali, uzyskania informacji o wyposażeniu lokali w media. W tym celu wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt z koordynatorem przetargu pod numerem telefonu 59 84-87-700.

Wszelkie niezbędne prace remontowe (adaptacyjne, modernizacyjne) zmierzające do przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej, wykona Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego, na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów.

Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu, która przetarg wygra zobowiązana jest przed dniem jej zawarcia dostarczyć :

• przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję nie podlegającą oprocentowaniu w wysokości 300% wylicytowanego czynszu netto

aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika,

• zaświadczenia: o niezaleganiu z zapłatą podatków na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca zamieszkania (siedziby)                         oraz o prowadzeniu działalności, wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zawarcia umowy,

• oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie  o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień.

Oprócz czynszu za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczania :

 •  zaliczki tytułem opłat niezależnych od właściciela w wysokości określonej każdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynku, wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez zarządce budynku,

• podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716  ze zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Opłat Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku).

 

Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700 w godzinach od 7ºº do 10ºº               lub 12°°-15ºº w biurze koordynatora przetargu – AZG PGM Sp. z o.o -  Pl. Zwycięstwa 4 pokój nr 10.

 

UWAGA !

Wylicytowana w przetargu cena czynszu (podstawowego) za lokal użytkowy, w którym prowadzona będzie działalność określona w poniższej tabeli zostanie obniżona do wysokości określonej w poniższej tabeli (zgodnie z § 1 ust. 3  zarządzenia Nr 87/ZNB/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska)

 

Rodzaj działalności

% obniżenie czynszu podstawowego

Restauracje, kawiarnie, mała gastronomia, klubokawianie.

70*

 

* Obniżenie czynszu następuje po zawarciu umowy najmu na wniosek najemcy, po dostarczeniu aktualnego wpisu z bazy przedsiębiorców o prowadzeniu w/w rodzaju działalności oraz złożeniu stosownego oświadczenia.

 

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 87/ZNB/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupskaoraz wzór umowy najmu garażu znajdują się na stronie internetowej PGM  Sp. z o.o.  www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010