Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Przetarg ustny ograniczony na najem lokalu użytkowego

Lokale Użytkowe, Garaże, Reklamy > Przetarg ustny ograniczony na najem lokalu użytkowego


Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Słupsku
ogłasza w imieniu Prezydenta Miasta Słupska
przetarg ustny ograniczony na najem lokalu użytkowego
z przeznaczeniem do prowadzenia działalności:

restauracja, kawiarnia, mała gastronomia, klubokawiarnia.

 

 

 

WYCIĄG Z OGŁOSZEŃ

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, działając w imieniu Prezydenta Miasta Słupska, informuje o przetargach ustnych ograniczonych na najem lokali użytkowych.

Przetargi odbędą się w dniu 23 lutego 2018 r. w sali nr 3 (parter) w budynku Administracji Wspólnot i Lokali nr 1 przy ul. B. Prusa 6 w Słupsku :

● o godzinie 13.30 na najmem lokalu położonego przy ul. Zamenhofa 5 w Słupsku,

● o godzinie 14.10 na najmem lokali położonych przy ul. Mostnika 3 oraz ul. Stary Rynek 7 w  Słupsku,

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w kasie PGM Sp. z o.o.  w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 4, do dnia 19 lutego 2018 r. w godzinach: poniedziałek od 8.15  do 13.30 i od 14.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku od 7.15 do 13.30.

Pełną treść ogłoszeń umieszczano na tablicach ogłoszeń:

1. Urzędu Miejskiego w Słupsku (przy pokoju nr 214 – II piętro),

2. Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku :

● siedziba Administracji Zasobów Gminnych Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (tablice : na elewacji budynku oraz przy pokoju nr 10),

● siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 1, ul. Prusa 6 w Słupsku (tablica ogłoszeń               I piętro),

● siedziba Administracji Wspólnot i Lokali nr 2, ul. Niemcewicza 14 w Słupsku (tablica na parterze),

● siedziba Zarządu PGM Sp. z o.o, ul. Tuwima 4 w Słupsku (tablica na I piętrze),

oraz na stronach internetowych : www.slupsk.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.slupsk.pl, www.pgm.slupsk.pl (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów uzyskać można w Administracji Zasobów Gminnych – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku (pokój nr 10) – tel. 59 8487700.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargów bez podania przyczyn w trybie właściwym dla ogłoszenia.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Słupsku

ogłasza w imieniu Prezydenta Miasta Słupska

przetarg ustny ograniczony na najem lokalu użytkowego

z przeznaczeniem do prowadzenia działalności : restauracja, kawiarnia, mała gastronomia, klubokawiarnia. 

 

L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

 

Forma oddania

Cena wywoławcza

czynszu m-c [zł]

 Wadium

[zł]

Postąpienie

o wartości

nie niższej niż [zł]¹

1

ul. Zamenhofa 5

147,18

(powierzchnia pomieszczeń w poziomie parteru 101,31 m² + pomieszczeń w poziomie piwnic 45,87 m²)

Obr. 6

działka nr 600/2

parter z wejściem od ulicy

I przetarg

na najem

3680,00

3680,00

20,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2018 r. o godzinie 13.30 w  sali 3 (parter) przy ul. Prusa 6 w Słupsku (w budynku Administracji Wspólnot i Lokali Nr 1 PGM Sp. z o.o.).

Wadium w wysokości 100% ceny wywoławczej czynszu należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Plac Zwycięstwa 4 do dnia 19.02.2018 r. w godzinach : w poniedziałek od 8.15 do 13.30 i od 14.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku od 7.15  do 13.30.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupsk. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222.

Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów na przetargu oraz do zawarcia umowy najmu. 

Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się w terminie 21 dni od zawarcia umowy najmu wpłaconego wadium nie zwraca się.

Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.

¹ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Od dnia 29.01.2018 do 19.02.2018 r. istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokali, uzyskania informacji o wyposażeniu lokali w media. W tym celu wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt z koordynatorem przetargu pod numerem telefonu                 59 84-87-700.

Wszelkie niezbędne prace remontowe (adaptacyjne, modernizacyjne) zmierzające do przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej, wykona Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego, na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów. Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont.

Najemca zobowiązany będzie w nieprzekraczalnym okresie do 5 - miesięcy od zawarcia umowy najmu do dostosowania lokalu i uruchomienia  w nim działalności gastronomicznej tj.  restauracji, kawiarni, małej gastronomii, klubokawiarni.

Wynajmujący nie wyrazi zgody Najemcy lokalu na jego podnajem, użyczenie osobom trzecim.  

Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu, która przetarg wygra zobowiązana jest przed dniem jej zawarcia dostarczyć :

• przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję nie podlegającą oprocentowaniu w wysokości 300% wylicytowanego czynszu netto,

aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika,

• zaświadczenia : o niezaleganiu z zapłatą podatków na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca zamieszkania (siedziby) oraz prowadzenia działalności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zawarcia umowy,

• oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień.

Oprócz czynszu za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczania:

•  zaliczki tytułem opłat niezależnych od właściciela w wysokości określonej każdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynku, wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez zarządce budynku,

• podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716  ze zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku).

Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700 w godzinach od 7ºº do 10ºº lub 13°°-15ºº w biurze koordynatora przetargu – AZG PGM Sp. z o.o -  Pl. Zwycięstwa 4 pokój nr 10.

 

UWAGA !

Wylicytowana w przetargu cena czynszu (podstawowego) za lokal użytkowy, w którym prowadzona będzie działalność określona w poniższej tabeli zostanie obniżona do wysokości określonej w poniższej tabeli (zgodnie z § 1 ust. 3  zarządzenia Nr 87/ZNB/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się  w zasobach Miasta Słupska)

 

 

Rodzaj działalności

% obniżenie czynszu podstawowego

 

  Restauracje, kawiarnie, mała gastronomia, klubokawiarnie.

70*

* Obniżenie czynszu następuje po zawarciu umowy najmu na wniosek najemcy, po dostarczeniu aktualnego wpisu z bazy przedsiębiorców o prowadzeniu w/w rodzaju działalności oraz złożeniu stosownego oświadczenia.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 87/ZNB/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się  w budynkach stanowiących własność Miasta Słupskaoraz wzór umowy najmu garażu znajdują się na stronie internetowej PGM  Sp. z o.o.  www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Słupsku 

ogłasza w imieniu Prezydenta Miasta Słupska 

przetarg ustny ograniczony na najem lokali użytkowych

  

L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

Przeznaczone prowadzenia do rozdzaju działalności ²)

 

Forma oddania

Cena wywoławcza

czynszu m-c [zł]

 Wadium

[zł]

Postąpienie

o wartości

nie niższej niż [zł]¹

1

ul. Mostnika 3

71,57

(poziom parteru 60,84 m² + poziom piwnic

10,73 m²)

Obr. 13

działka nr 169/2

parter z wejściem od ulicy

1. Restauracje, kawiarnie, mała gastronomia, klubokawiarnie.

 

2. Księgarnie, antykwariaty, czytelnie, galerie sztuki.

 

3. Usługi kosmetyczne, fryzjerskie.

 

4. Szeroko rozumiana działalność twórcza i kulturalna.

 

5. Działalność o charakterze unikatowym w zakresie producji i sprzedaży wyrobów : złotniczych, biżuterii, filatelistycznych i numizmatycznych, garncarskich, introligatorskich, modniarskich, krawieckich, kwiaciarskich, kapelusznictwa, rękodzieła i dzieł sztuki,

pamiątkarskich. Prowadzenia pracowni artystycznej.

I przetarg

na najem

1074,00

1074,00

20,00

2

ul. Stary Rynek 7

124,60

(poziom parteru 99,40 + poziom piwnic 25,20)

Obr. 13

działka nr 137/2

parter z wejściem od ulicy

I przetarg na najem

1869,00

1869,00

20,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2018 r. o godzinie 14.10 w  sali 3 (parter) przy ul. Prusa 6 w Słupsku (w budynku Administracji Wspólnot   i Lokali Nr 1  PGM Sp. z o.o.).

Wadium w wysokości 100% ceny wywoławczej czynszu należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Plac Zwycięstwa 4 do dnia 19.02.2018 r. w godzinach : w poniedziałek od 8.15 do 13.30 i od 14.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku od 7.15  do 13.30.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupsk. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222.

Osoby, przystępujące do przetargu, reprezentujące oferentów powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferentów na przetargu oraz do zawarcia umowy najmu. 

Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się w terminie 21 dni od zawarcia umowy najmu wpłaconego wadium nie zwraca się.

Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.

¹) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Od dnia 26.01.2018 r. do 19.02.2018 r. istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokali, uzyskania informacji o wyposażeniu lokali w media. W tym celu wszystkich zainteresowanych prosi się o kontakt z koordynatorem przetargu pod numerem telefonu                 59 84-87-700.

Wszelkie niezbędne prace remontowe (adaptacyjne, modernizacyjne) zmierzające do przystosowania lokalu do prowadzenia w nim działalności gospodarczej, wykona Najemca, po uzyskaniu zgody Wynajmującego, na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów.  Zakres prac oraz termin ich wykonania określi zawarta między stronami umowa o remont.

Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu, która przetarg wygra zobowiązana jest przed dniem jej zawarcia dostarczyć :

• przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję nie podlegającą oprocentowaniu w wysokości 300% wylicytowanego czynszu netto,

aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika,

• zaświadczenia : o niezaleganiu z zapłatą podatków na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca zamieszkania (siedziby) oraz prowadzenia działalności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zawarcia umowy,

• oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień.

Oprócz czynszu za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do :

•  uiszczania zaliczki tytułem opłat niezależnych od właściciela w wysokości określonej każdorazowo w fakturze, na podstawie danych uzyskanych od zarządcy budynku, wpłacone zaliczki będą okresowo rozliczane na podstawie danych rzeczywistych przedstawionych przez zarządce budynku,

• uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716  ze zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku).

Szczegółowe informacje na temat procedury przetargowej można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700 w godzinach od 7ºº do 10ºº lub 12°°-15ºº w biurze koordynatora przetargu – AZG PGM Sp. z o.o -  Pl. Zwycięstwa 4 pokój nr 10.

UWAGA !

Wylicytowana w przetargu cena czynszu (podstawowego) za lokal użytkowy, w którym prowadzona będzie działalność określona w treści ogłoszenia w kolumnie „Przeznaczone do rodzaju działalności” ²) zostanie obniżona do wysokości określonej w poniższej tabeli (zgodnie z § 1 ust. 3 zarządzenia Nr 87/ZNB/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska)

L.p.

Rodzaj działalności

% obniżenie czynszu podstawowego

1

Stołówki, bary mleczne, jadłodajnie.

95*

2

Restauracje, kawiarnie, mała gastronomia, klubokawiarnie.

70*

3

Produkcja, usługi spożywcze wraz ze sprzedażą (np. Piekarnictwo, cukiernictwo, wędliniarstwo, garmażerka).

70*

4

Księgarnie, antykwariaty, czytelnie, galerie sztuki, stolarstwo, działalność innowacyjna (badawczo – rozwojowa).

70*

5

Działalność o charakterze unikatowym w zakresie prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej : brązownictwo, pozłotnictwo, filatelistyka, garncarstwo, gorseciarstwo na miarę, grawernictwo w kamieniu i metalu, introligatorstwo, kowalstwo artystyczne, krawiectwo miarowe, krawiectwo naprawkowe, kuśnierstwo, lutnictwo, magiel, modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo, odlewnictwo artystyczne, renowacja zabytkowych przedmiotów, rzeźba w drewnie, szewstwo – szewstwo naprawkowe, szklarstwo, sztukatorstwo, ślusarstwo, tapicerstwo, witrażownictwo, zegarmistrzostwo, złotnictwo artystyczne, kwiaciarnie, rusznikarstwo, pracownie artystyczne.

80*

 

* Obniżenie czynszu następuje po zawarciu umowy najmu na wniosek najemcy, po dostarczeniu aktualnego wpisu z bazy przedsiębiorców o prowadzeniu rodzaju działalności oraz złożeniu stosownego oświadczenia.

Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 87/ZNB/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r.  w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska oraz wzór umowy najmu garażu znajdują się na stronie internetowej PGM  Sp. z o.o.  www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010