Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

Przetarg ustny ograniczony na najem garaży

Lokale Użytkowe, Garaże, Reklamy > Przetarg ustny ograniczony na najem garaży

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o o w Słupsku

ogłasza w imieniu Prezydenta Miasta Słupska

przetarg ustny ograniczony na najem lokali garaży w zasobach zarządzanych przez PGM Sp. z o. o. w Słupsku

  

L.p

Adres lokalu

Powierzchnia [m²]

Oznaczenie nieruchomości

wg ewidencji gruntów

Opis położenia lokalu

Przeznaczenie lokalu – planowana działaność

Forma oddania

Cena wywoławcza

czynszu (netto)

 [zł]

 Wadium

[zł]

Postąpienie

o wartości

nie niższej niż

[zł]¹

1

ul. Mickiewicza 7

15,09

Obr. 6

działki nr 523/3,522/6,532/2

w podwórku,

murowany

garaż nr 2

Najem

III przetarg

151,00

151,00

10,00

2

ul. Piekiełko 13 (wjazd od ulicy Murarskiej 7)

28,80

Obr. 6

działka nr 596/6

w podwórku,

murowany

garaż nr 1

Najem

III przetarg

288,00

288,00

10,00

3

ul. Wileńska 18

14,21

Obr. 6

   działka nr 1818

w podwórku,

murowany

garaż nr 4

Najem

III przetarg

142,00

142,00

10,00

4

ul. Niemcewicza 22

10,00

Obr. 6

działka nr 228/1

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 1

Najem

III przetarg

100,00

100,00

10,00

5

ul. Przemysłowej 15

15,00

Obr. 12

działka nr 191/2

w  kompleksie garaży murowanych

garaż nr 1

Najem

III przetarg

150,00

150,00

10,00

6

ul. Długosza 2

41,16

Obr. 6

działka nr 796/1

garaż przy ulicy

garaż nr 1

Najem

III przetarg

412,00

412,00

10,00

7

ul. Wolności 14-15

12,95

Obr. 6

działka nr 256/51

w  kompleksie garaży murowanych

garaż nr 5

Najem

III przetarg

130,00

130,00

10,00

8

ul. Raszyńska 3

23,40

Obr. 12

działka nr 186/149

w  kompleksie garaży murowanych

garaż nr 6

Najem

III przetarg

234,00

234,00

10,00

9

ul. Armii Krajowej 1 a

16,50

Obr. 13

działka nr 189/9

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 4

Najem

III przetarg

165,00

165,00

10,00

10

ul. Niemcewicza 22

9,80

Obr. 6

działka nr 228/1

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 3

Najem

III przetarg

100,00

100,00

10,00

11

ul. Sierpinka 5

21,93

Obr. 13

działka nr 329/11

w kompleksie komórek i garaży murowanych

garaż nr 3

Najem

II przetarg

220,00

220,00

10,00

12

ul. Solskiego 18-19

12,60

Obr. 6

działka nr 450/6

w kompleksie dwóch garaży murowanych

garaż nr 2

Najem

II przetarg

126,00

126,00

10,00

13

ul. Chopina 10

16,00

Obr. 13

działka nr 453/4

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 4

Najem

II przetarg

160,00

160,00

10,00

14

ul. Paderewskiego 3

12,00

Obr. 12

działka nr 61/9

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 2

Najem

II przetarg

120,00

120,00

10,00

15

ul. Staszica 11

15,67

Obr. 6

działka nr 1596

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 11

Najem

I przetarg

157,00

157,00

10,00

16

ul. Staszica 11 (zaplecze ul. Sienkiewicza, wjazd od  ul. Krasińskiego)

15,67

Obr. 6

działka nr 1688

w kompleksie garaży murowanych

garaż nr 3

Najem

I przetarg

157,00

157,00

10,00

 

Przetarg odbędzie się w dniu 08.11.2017 r. o godzinie 10 ºº w sali  20 (II piętro) budynek przy ul. Jaracza 5 w Słupsku

(dodatkowe informacje: w budynku mieści się Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku)

Wadium w wysokości 100 % ceny wywoławczej czynszu należy wpłacić w kasie Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. Plac Zwycięstwa 4  w Biurze Obsługi Mieszkańców do dnia 02.11.2017 r.  w godzinach : poniedziałek od 8.15 do 13.30 i od 14.30 do 15.30 oraz od wtorku do piątku od 7.15 do 13.30.

W przetargu mogą brać udział osoby prawne i osoby fizyczne, jeżeli wpłacą wadium i nie mają zadłużenia z tytułu najmu lokali mieszkalnych lub użytkowych wobec Miasta Słupsk. Informacje w przedmiotowej sprawie uzyskać można w Biurze Obsługi Mieszkańców – Plac Zwycięstwa 4 w Słupsku - tel. 59 8425222.

Osoby reprezentujące oferentów, przystępujące do przetargu powinny posiadać notarialne pełnomocnictwo do reprezentowania oferenta na przetargu oraz do zawarcia umowy najmu. Osobom, które przetarg wygrają, a uchylą się w terminie 21 dni od zawarcia umowy najmu wpłaconego wadium nie zwraca się.

UWAGA ! Osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu, która przetarg wygra zobowiązana jest przed dniem jej zawarcia dostarczyć :

 • aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego (ewidencji działalności gospodarczej) właściwy dla formy prawnej prowadzonej działalności, w przypadku spółki cywilnej umowy spółki oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji każdego wspólnika (dotyczy podmiotów, które przystępują do przetargu jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą),

 • zaświadczenia: o nie zaleganiu z zapłatą podatków na rzecz organów podatkowych właściwych dla miejsca zamieszkania (siedziby),                                 oraz o prowadzeniu działalności wydane nie wcześniej niż 30 dni przed dniem zawarcia umowy,

 • oświadczenie o nie zaleganiu z zapłatą należności wynikających z zawartych umów lub odszkodowań naliczanych z tytułu bezumownego użytkowania, których przedmiotem jest lokal (nieruchomość) stanowiący(-a) własność Miasta Słupska, pozostający(-a) w zasobach lokalowych zarządzanych (administrowanych) przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. W przypadku zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, oświadczenie podmiotu, z którym zawarte jest porozumienie o prawidłowym wywiązywaniu się z jego postanowień,

 • przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie wpłacić kaucję nie podlegającą oprocentowaniu w wysokości 300% wylicytowanego czynszu netto,

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 59 84-87-700 w godzinach od 7ºº do 10ºº lub w biurze koordynatora przetargu – AZG PGM Sp. z o.o - Pl. Zwycięstwa 4 pokój nr 10.

Organizator przetargu informuje, o konieczności zapoznania się ze stanem technicznym garaży przed dniem licytacji. Garaże można oglądać od dnia 23.10.2017 r. do 02.11.2017 r. po wcześniejszym skontaktowaniu się z koordynatorem przetargu w celu ustalenia godziny oględzin.

Wszelkie prace remontowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania garażu wyłoniony w przetargu Najemca zostanie zobowiązany do wykonania na własny koszt, bez prawa domagania się od Wynajmującego poniesionych z tego tytułu kosztów.

Z wyłonionym w przetargu Najemcą garażu umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego w terminie jednego miesiąca w przypadku, przystąpienia przez Miasto Słupsk do realizacji funkcji w planie miasta określonej dla  terenu na którym usytuowany jest garaż.

Do wylicytowanej kwoty czynszu najmu naliczany będzie obowiązujący podatek VAT.

Oprócz czynszu za najem lokalu użytkowego Najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716  ze zm.), w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Słupsku i w sposób w niej określony (szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Opłat Lokalnych i Zarządzania Należnościami Urzędu Miejskiego w Słupsku).

¹ O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,  z zaokrągleniem  w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 Prezydent Miasta Słupska zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Treść zarządzenia Nr 87/ZNB/17 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych stawek czynszu najmu lokali użytkowych i innych pomieszczeń oraz garaży znajdujących się w zasobach Miasta Słupska oraz zarządzenia Nr 505/GN/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Miasta Słupska oraz wzór umowy najmu garażu znajdują się na stronie internetowej PGM  Sp. z o.o.  www.pgm.slupsk.pl. (w zakładce lokale użytkowe, garaże i reklamy).

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010