Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

OGŁOSZENIE - REKRUTACJA

Aktualności > OGŁOSZENIE - REKRUTACJA

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Słupsku Ogłasza nabór na stanowisko Referent – Administrator nieruchomości, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 Nabór dotyczy zatrudnienia na czas zastępstwa z możliwością przedłużenia.

1. Wymagania :

- obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie średnie lub wyższe

- mile widziane doświadczenie w wykonywanym zawodzie.

2. Wymagania dodatkowe:

- dobra organizacja pracy,

- umiejętność podejmowania decyzji,

- umiejętność współpracy z klientami,

- odpowiedzialność,

- kreatywność,

- rzetelność,

- terminowość,

- dokładność,

- komunikatywność,

- dyspozycyjność,

- umiejętność pracy w zespole,

- odporność na stres,

- pewność siebie i motywacja do pracy

3. Opis stanowiska:

Do głównych zadań na ww. stanowisku należy m.in.:

- znajomość przepisów prawnych, zarządzeń, pism okólnych, procedur i wytycznych wydawanych przez Prezesa PGM Sp. z o.o. w zakresie zarządzania nieruchomościami,

- zarządzanie nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych w tym: prowadzenie spraw w zakresie przyjmowania zgłoszeń, prowadzenia korespondencji, prowadzenia teczek Wspólnoty, wprowadzania zmian danych właścicieli, obsługi części wspólnych budynku, odczyty wodomierzy, rejestracja faktur za media dostarczane do nieruchomości,

- obsługa właścicieli,

- przygotowywanie i realizacja planów gospodarczych.

- Współpraca z komórkami organizacyjnymi PGM Sp. z o.o. i odpowiednimi wydziałami Urzędu Miejskiego.

4. Wymagane dokumenty:

- CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

- list motywacyjny,

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów),

- inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie uprawnień, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje, itp.),

- klauzula informacyjna w procesie rekrutacji Wzór nr 3,

- oświadczenie Wzór nr 1.

Prezes Spółki może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

- osobiście (w sekretariacie spółki lub w dziale kadr p. 14 Słupsk, ul. Tuwima 4),

- pocztą na adres Spółki 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4 z dopiskiem:

„nabór na stanowisko Referent – Administrator nieruchomości”

(liczy się data wpływu)

- elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Termin składania dokumentów do 10.04.2018 roku do godz. 9.00

Aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej: www.pgm.slupsk.pl

Dokumenty aplikacyjne kandydatów biorących udział w rekrutacji, którzy nie zostali zatrudnieni, będą do odebrania w Dziale Kadr przez okres 14 dni od zakończenia rekrutacji. Po tym terminie zostaną zniszczone przez Komisję rekrutacyjną.

Pliki do pobrania:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010