Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Sp. z o. o.
w Słupsku

OGŁOSZENIE - REKRUTACJA

Aktualności > OGŁOSZENIE - REKRUTACJA

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Słupsku
Ogłasza nabór na stanowisko
w dziale księgowości, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nabór dotyczy zatrudnienia na umowę na zastępstwo, tj. 3miesiące z możliwością przedłużenia.

1.   Wymagania:

 a)       obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 b)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 c)       kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią,

 d)       wykształcenie - wyższe  lub średnie o profilu ekonomicznym,

 e)       mile widziane doświadczenie w obszarze księgowości,

 f)       dobre zdolności organizacyjne i interpersonalne,

 g)       mile widziana znajomość przepisów z zakresu:

            -         Ustawy o rachunkowości,
            -         Ustawy o własności lokali.

 2.        Wymagania dodatkowe:

  a)       umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,

  b)       rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność, dyspozycyjność,

  d)       pewność siebie i motywacja do pracy, nastawienie na realizację wyznaczonych celów,

  e)       umiejętność pracy w zespole,

  f)        odporność na stres,

  g)       znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

 

3.       Opis stanowiska:

  a)    księgowanie dokumentów, analiza sald, sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym dokumentów, sporządzanie przelewów,

  b)    bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych,

  c)    obsługa programu informatycznego DOM5 firmy Sacer.

  

4.       Wymagane dokumenty:

  a)    CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  b)   dokumenty poświadczające wykształcenie,

  c)    inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje,

  d)   Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji Wzór nr 3 (plik do pobrania),

  e)   Oświadczenie Wzór nr 1 (plik do pobrania).


Prezes może w każdym etapie unieważnić procedurę naboru.

Spółka powiadamia kandydatów o zakończeniu rekrutacji.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

   -         osobiście (w sekretariacie Spółki lub w Dziale Kadr p. 14  Słupsk, ul. Tuwima 4),

   -         pocztą na adres Spółki 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4  z dopiskiem Rekrutacja  - pracownik działu księgowości  (liczy się data stempla pocztowego),

   -         termin składania dokumentów do 22.12.2017 roku, do godz. 12.00,

   -         aplikacje, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane,

   -         informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej www.pgm.slupsk.pl

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
tel.: +48 (59) 842 52 22 do 24 fax: +48 (59) 842 80 48
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Copyright © INFOCITY 2010